ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 17 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

posted by : | posted on : 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 26 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 25 ตุลาคม 2564

 

เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

posted by : | posted on : 18 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 14 ตุลาคม 2564


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 13 ตุลาคม 2564