ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 14 ตุลาคม 2564


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 13 ตุลาคม 2564


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 12 ตุลาคม 2564


วันที่ 11ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 11 ตุลาคม 2564


เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

posted by : | posted on : 30 กันยายน 2564

เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 24 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 24 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 23 กันยายน 2564