แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

now browsing by category

 
posted by : | posted on : 29 เมษายน 2564

งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

posted by : | posted on : 20 เมษายน 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

posted by : | posted on : 20 เมษายน 2564

แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

posted by : | posted on : 9 มีนาคม 2564

ประกาศแผนงาน โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

posted by : | posted on : 5 มีนาคม 2564

การใช้แผนอัตรากำลัง3ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566