ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

now browsing by category

 
posted by : | posted on : 26 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลนาดี

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

posted by : | posted on : 25 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

 

เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

posted by : | posted on : 18 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

posted by : | posted on : 15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 9 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

posted by : | posted on : 6 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564