รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี   อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน