ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี    อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี