รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2562