ประวัติความเป็นมา

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)                                               

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอนาเยีย  10 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  35  กิโลเมตร
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลท่าช้าง , ตำบลไร่ใต้
ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลนาเยีย ,  ตำบลนาส่วง
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนาโพธิ์ , ตำบลนาเยีย
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลศรีไค ,    ตำบลโพธิ์ใหญ่
เนื้อที่ทั้งหมด  53,125  ไร่  หรือประมาณ  85  ตารางกิโลเมตร