ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ                                                
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือห้วยข้าวสาร ห้วยหอย ห้วยหอยโข่ง ห้วยไผ่ และห้วยยางเป็นต้น พื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่  การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผักต่างๆ เป็นต้น       

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส     ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม       แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน   ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐%

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีลำห้วย                                            จำนวน         6        สาย
มีบึง หนองและอื่นๆ                           จำนวน       19        แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายน้ำล้น                                           จำนวน      8   แห่ง
บ่อบาดาล                                           จำนวน     42  แห่ง
มือโยก                                                 จำนวน     36  แห่ง

บ่อบาดาล                                             จำนวน     91  แห่ง

ทำนบดิน                                                จำนวน     10  แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ เป็นต้น